یک میلیون زن انگلیسی قربانی خشونت

یک میلیون زن انگلیسی قربانی خشونت و سوء استفاده بوده اند که این امر آنها را برای خودکشی و یا بی خانمانی مستعدتر می کند.۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر