ایران، ویتنام در زمینه گسترش فیبر نوری منازل همکاری می کنند

نتیجه نشست مخابراتی مدیران مخابرات ایران و ویتنام به توافق نامه همکاری وتشکیل کار گروه مشترک در اجرای FTTH ختم شد.