ایران، ویتنام در زمینه گسترش فیبر نوری منازل همکاری می کنند