فضای شبکه اجتماعی تلگرام کاربران را به بردگی کشیده