دبیر کل اتحادیه عرب: حکومت فدرالی در سوریه بهتر از تجزیه آن است