سنای آمریکا علیه وتوی اوباما ضد طرح تعقیب قضایی مقامات سعودی رأی داد

سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه با اکثریتی بیش از دو سوم، به لغو وتوی اوباما علیه مصوبه تعقیب قضایی مقامات سعودی دخیل در یازده سپتامبر رأی دادند.