اولین تمرین آقای گل سابق با خونه به خونه (عکس)

آقای گل سابق فوتبال ایران که اخیرا به عضویت تیم خونه به خونه بابل درآمده است امروز اولین تمرین خود را با این تیم به انجام رساند.