تظاهرات مردم بحرین در همبستگی با تحصن کنندگان

مناطق مختلف بحرین عرصه تظاهرات در حمایت از ادامه تحصن حامیان “آیت الله شیخ عیسی قاسم” در منطقه الدراز بود.۲۰:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر