در جشن بازگشایی مدارس، پلیس هم هوای اصفهان را دارد