استقبال از گردشگران خارجی با بیانات امیرالمومنین(ع)