کسب رتبه اول برای نمایشنامۀ «مزون» توسط بانوی اصفهانی