نظرسنجی ها نشان می دهد که رانندگان تمایل دارند خود کنترل اتومبیل را در دست داشته باشند