بهره برداری از چندین طرح صنعتی، عمرانی، خدماتی و بهداشتی در قزوین