خداحافظی کاپیتان پس از قهرمانی

پاسور و کاپیتان تیم ملی ب والیبال ایران پس از قهرمانی در مسابقات AVC کاپ مردان آسیا از تیم ملی خداحافظی کرد.