یک دفعه FATF را نجس اعلام کردند/ هرچه برای حل مسائل پیش می‌رویم یک داستانی درست می‌کنند