کوسه انسان‌نما که عینک می‌زند +تصاویر

کوسه انسان‌نمایی که عینک می‌زند در بین مردم بازار هیجان خاصی راه انداخته است.