سنای آمریکا وتوی اوباما به نفع عربستان را شکست

مجلس سنای آمریکا به لغو وتوی اوباما علیه قانون تعقیب قضایی مقامات سعودی به دلیل دست داشتن در حوادث یازده سپتامبر رأی داد….