۴ کشور نشست سارک پاکستان را تحریم کردند

پس از هند سه کشور بنگلادش، افغانستان و بوتان نشست منطقه ای “سارک” در پاکستان را تحریم کردند.۲۰:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر