مراودات بانک «ایران و اروپا» با تهران به ۵.۵ میلیارد یورو رسید