روحانی: ایران در تاریخ عهد شکن نبوده و نخواهد بود/ برای همکاری با ایران در جهان مسابقه است