نتایج شطرنج بازان در دور ششم قهرمانی نوجوانان جهان