پشتیبانی آمریکا از تجاوز نظامی ترکیه به حلب؛ بمباران ریف شمالی ادامه دارد