فرکی: برای حفظ منافع ملی به تعطیلات تحمیلی تن دادیم/ برنامه ریزی هیچ تیمی در دنیا مانند تیم ملی ایران نیست