سرنوشت شیخ وهابی که در مسجد به یک کودک تجاوز کرد

یک پیش نماز وهابی در انگلیس به جرم تجاز به یک کودک، دستگیر و زندانی شد….