پرواز با لباس بالدار در ارتفاعات چین/ چمن زنی عجیب/ پوست کندن میوه ها به شکلی متفاوت