تنها راه برون رفت از مشکلات دخلی تکیه بر اقتصاد مقاومتی است

وزیر کشور گفت: تنها راه برون رفت از مشکلات داخلی استفاده از ظرفیت و تکیه بر اقتصاد مقاومتی است.۲۱:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر