تنها راه برون رفت از مشکلات دخلی تکیه بر اقتصاد مقاومتی است