آخر هفته کجا بریم؟ از روستای لزور و آبشار مجن تا تالاب گندمان و روستای درکش

آخر هفته کجا بریم؟ روستای لزور، آبشار مجن، روستای درکش و تالاب گندمان را برای سفر آخر هفته پیشنهاد می‌کنیم.