آخر هفته کجا بریم؟ از روستای لزور و آبشار مجن تا تالاب گندمان و روستای درکش