اگر رسانه‌ها تکلیف دارند حقایق را بازگو کنند، نباید مانعی بر سر راه آنها باشد