کشف مهمات تروریست های سوری در شکم گاو!

نیروهای سوری از کشف مهمات جاسازی شده توسط تروریست ها در شکم یک گاو در حومه دمشق خبر دادند.