امیدواریم که توافق روسیه آمریکا درباره سوریه احیا شود