تغییر سریع مدیریت‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای، دو معضل موزه‌ هنرهای معاصر