فرو نشست زمین در بخش معین آباد پیشوا

بیش از یک ونیم هکتار از زمین های مرغوب کشاورزی در روستای معین آباد پیشوا پس از ایجاد شکاف های عمیق، فرونشست. خط راه آهن تهران – مشهد در نزدیکی این فرونشستگی در معرض خطر است.۲۱:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر