پلمپ ۲۱۰ آموزشگاه زبان متخلف + فیلم

رئیس سازمان مدارس غیردولتی از پلمپ ۲۱۰ آموزشگاه زبان متخلف خبر داد.