عزت‌اللهی روی نیمکت/ آزمون در ترکیب اصلی روستوف مقابل آیندهوون