معاون شبکه مخابرات: الزام مخابرات برای حرکت به سمت VOIP

معاون مخابرات استان تهران در مورد روند ارائه خدمات تماس در بسترIP اعلام کرد که به خاطر تغییرات فناوری، مخابرات الزام دارد به سمت ارائه خدمات VOIP حرکت کند.