معاون شبکه مخابرات: الزام مخابرات برای حرکت به سمت VOIP