توافق دولت ایران و سوئیس برای اجرای استانداردهای ایمنی اروپا در تأسیسات هسته‌ای ایران