رویترز: اعضای اوپک بر سر سقف تولید در ماه نوامبر به توافق رسیدند