چه میزان بذر ذرت وارد کشور شده است؟

بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۱۰۱ تن بذر ذرت وارد کشور شده است.