ایران سیاستی مبنی بر ارسال اسلحه به مبارزان انصارالله نداشته است

نماینده ایران در سازمان ملل در پاسخ به نامه ریاض به شورای امنیت تاکید کرد: ایران سیاستی مبنی بر ارسال اسلحه به مبارزان انصارالله نداشته است.