نژاد پرستی در امریکا صدای قهرمان تنیس جهان را درآورد