رویترز: مشکلات اقتصادی ، عربستان را به کوتاه آمدن در مقابل بازار نفت ایران سوق می‌دهد

رویترز در گزارشی نوشت: مشکلات اقتصادی عربستان سعودی ممکن است ریاض را به سوی کوتاه آمدن بیشتر در برابر رقیبش ایران سوق دهد.