رویترز: مشکلات اقتصادی ، عربستان را به کوتاه آمدن در مقابل بازار نفت ایران سوق می‌دهد