سردار اشتری: زائران با امنیت کامل به عراق اعزام می شوند