رابرت فیسک: نام شیمون پرز یادآور جنایت صهیونیست ها در قانا است