اسرائیل فلسطین را در دنیای مجازی هم محاصره می‌کند

فیسبوک، در راستای اجرای خواستۀ رژیم صهیونیستی، حذف مطالب ضد اسرائیلی از شبکۀ اجتماعی خود را شدت بخشیده است….