فیلم آخرین وضعیت تیم ملی در ارمنستان از دیدگاه حسینی

آخرین وضعیت تیم ملی در ارمنستان از دیدگاه حسینی را در فیلم ذیل مشاهده کنید.