فیلم آخرین وضعیت تیم ملی در ارمنستان از دیدگاه حسینی